ایده‌های ناب شما

همکار محترم، دانشگاه، خانه دوّم ماست. دلنشینی شرایط کار در آن، خواسته تک‌تک ما و توسعه و پیشرفت آن، تضمینی است برای آینده فرزندان ما.
همه در قبال این خانه مسئولیم.
اگر در هر یک از جنبه‌های مدیریتی، اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه نابسامانی مشاهده می‌کنید،
اگر فرآیندهای کاری دانشگاه را ناکارآمد می‌بینید،
اگر بی‌انصافی و بی‌عدالتی در هر یک از شئونات کاری آزارتان می‌دهد،
اگر ناکارآمدی در استفاده از منابع طبیعی، انسانی و مالی دانشگاه ذهن‌تان را بخود مشغول دارد،
و اگر برای دانشگاه بیرجند و آینده آن، ایده‌های نابی در سر می‌پرورانید، هرچند رؤیایی و بلندپروازانه،
آنها را اینجا با ما در میان بگذارید.
سند راهبردی دانشگاه، جایی است که در آن برای آینده دانشگاه خط‌مشی‌های کلان ترسیم شده، تصمیم‌گیری‌های حیاتی انجام می‌شود.

در این تصمیم‌گیری مهم نظرات شما روشنگر راه است.