اولویت های علم و فناوری

از آنجــا که حصول اطمینان از رشــد و شــکوفایی در برخی از اولویت ها نیازمند توجه، هدایت و پشــتیبانی در ســطوح کلان مدیریتی کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با پشتیبانى مدیریت های میانی و تخصیص غیرمتمرکز منابع حاصل خواهد شد، اولویت ها به ترتیب در سه سطح الف  و ب و ج  تنظیم شده اند. این دسته بندی ناظر بر نحوه و میزان تخصیص منابع، اعم از مالی و انسانی و توجه مدیران و مسئولان است. 

 

اولویت های الف

 

در فناورى : فناورى هوافضا- فناورى اطلاعات و ارتباطات–   فناوری هسته اى –  فناورى هاى نانو و میکرو- فناورى هاى نفت وگاز – فناورى زیستى – فناورى هاى زیست محیطى  -فناورى هاى نرم و فرهنگى.    

 

در علوم پایه وکاربردی: ماده چگال- سلولهای بنیادی و پزشــکی مولکولــی- گیاهــان دارویی- بازیافــت و تبدیل انرژی- انرژی های نو و تجدید پذیر- رمزنگاری و کدگذاری- علوم شناختی و رفتاری.    

 

در علوم انسـانی و معـارف اسـلامی: مطالعات قرآن و حدیــث – کلام اســلامى- فقــه تخصصــی – اقتصــاد، جامعه شناسى، علوم سیاسى، حقوق، روانشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اســلامی – فلسفه ولایت و امامت – اخلاق کاربردى  و حرفهاى اسلامى – سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم.      

 

در سـلامت: سیاســتگذارى و اقتصــاد ســلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى – الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى – استفاده از الگوهاى تغذیه بومى.    

 

در هنر: حکمت و فلســفه هنر – هنرهای اســلامی ایرانی – هنرهای مرتبط با انقلاب اســلامی و دفاع مقدس – اقتصاد هنر – فیلم و سینما – رسانه هاى مجازى با تأکید برپویانمایی و بازیهاى رایانه ای – معماری و شهرسازى اسلامی- ایرانی – موسیقى سنتى و بومى ایران – ادبیات، شعر و داستان نویسى – طراحی هنرى ایرانی اسلامی و لباس و فرش ایرانی. 

 

اولویت های ب

 

درفناورى: لیزر – فوتونیک – زیست حسگرها – حسگرهاى شیمیایى – مکاترونیک – خودکارسازی وروباتیک – نیمرساناها – کشتى ســازى –مواد نوترکیب- بسپارها (پلیمرها)- حفظ و احیاى ذخایر ژنی – اکتشاف و استخراج مواد معدنى – پیشبینى و مقابله با زلزله و سیل – پدافند غیرعامل      

 

در علـوم پایه وکاربردی: ژئوفیزیک- ایمنی زیســتی – بیــو انفورماتیک- اپتیــک- فیزیک انرژیهــای بالا و ذرات بنیادی- محاســبات و پردازش اطلاعــات کوانتومی- نجوم و کیهان شناســی – فیزیــک اتمی و شــتابگرها- علوم ژنی- محاسبات نرم و سیستمهای فازی- توپولوژی.    

 

در علوم انسـانی و معارف اسلامى: اخلاق اسلامى و مطالعات بین رشته اى آن – الهیات – عرفان اسلامى – فلسفه – غرب شناسى انتقادى – کارآفرینى و مهارت افزایى – تاریخ اســلام و ایران و انقلاب اســلامى- مطالعات زنان و خانواده مبتنى بر مبانى اســلامى – تاریخ علم (با رویکرد تاریخ اسلام و ایران) – جغرافیای سیاسی. 

 

درسلامت: داروهاى جدید و نوترکیب – مدیریت اطلاعات و دانش سلامت – طب سنتى – تجهیزات پزشکى – سلولى و مولکولى – ژن درمانى  – فراورده هاى زیستی – فناورى تغذیه .      

 

در هنـر: مطالعات انتقادی هنر مــدرن – مطالعات تطبیقی حوزه های هنر- هنرهاى سنتى و صنایع دستى – خوشنویسى – هنرهاى نمایشى – مباحث میان رشته اى هنر و شاخه هاى علوم با تأکید بر نگاه اسلامى.  

 

اولویت های ج

 

در فنـاورى: اپتوالکترونیک – کاتالیســت ها – مهندســى پزشــکى – آلیاژهاى فلزى – مواد مغناطیســى – سازه هاى دریایى – حمل و نقل ریلى – ایمنى حمل و نقل – ترافیک و شهرسازى – مصالح ساختمانى سبک و مقاوم – احیای مراتع و جنگل ها و بهره برداری از آنها – فناورى هاى بومى      

 

در علـوم پایه و کاربردی: جبــر و ریاضیات غیرخطی- ریاضیــات گسســته و ترکیباتــی- آنالیــزتابعی و همســاز- سیســتمهای دینامیکــی و احتمال- کنترل و بهینه ســازی- زیســت ریاضی- پلاســما- بیوفیزیک- فیزیک سیستمهای پیچیده- بیوشیمی- شیمی سبز- مواد سیلیکونی- تکتونیک و زمین شناســی مهندســی- فراوری و استحصال و تلخیص مــواد آلی و معدنی- مخاطرات زیســت محیطــی- تغییرات اقلیمی- اقیانوس شناســی و علوم دریایی- تنش های زیستی و غیرزیســتی- تولید ارقام و گونه های مناسب با بهره برداری از تنــوع زیســتی- بهینه ســازی الگوی کشــت منطقه ای- جامعه شناسی زیستی.    

 

در سـلامت: علوم میان رشــته اى – بین علوم پایه با علوم بالینی – مقابله با انواع اعتیاد – ایمنى غذایى – امنیت غذایى.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *